g.png

حاکمیت هوشمند

حاکمیت تمامی فرایندهای حکومتی از بالاترین سطوح مانند وازرت خانه ها و روابط بین المللی تا سطوح پایین تر مانند شهرداریها و سازمان های کوچک و محلی و همچنین قوانین و مقررات حاکم را در بر میگیرد. حاکمیت از طریق ابزارها و اهرم های اجرایی خود مانند شهرداریها و تصویب و تسهیل قوانین و مقررات و حمایت از زیرساخت ها، نقش قابل توجهی در هوشمندسازی شهرها و سبک زندگی مردم خواهند داشت. برخی از حوزههای هوشمندی در حاکمیت به شرح زیر است:

  • حاکمیت باز: شامل اطلاعات باز، فرایندهای باز، خدمات باز و نیازمند شفافیت، همکاری و مشارکت است. نقش بازیگران غیر دولتی و جامعه مدنی در خلاقیت و بکارگیری از اطلاعات باز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • دموکراسی مستقیم: استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات در برگزاری انتخابات های رسمی و محلی جهت کاهش هزینهها و دخالت دادن مستقیم مردم در امور محلی از این طریق.
  • حاکمیت الکترونیک: شامل توسعه زیرساختهای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان جهت تسهیل فرایندها و حذف رویههای غیر ضروری در کنار دریافت، ارسال ، پردازش و مستندسازی بهتر اطلاعات.

دیگر خدمات و حیطه فعالیت ما:

با راهکارهای هوشمند نبکا آشنا شوید